KVKK

HASTALARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Sayın Hastamız,

KlinikS Sevi Ağız ve Diş Sağlığı Anonim Şirketi (“KlinikS” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hastalarımıza ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca “Yenikaraman Mahallesi Sanayi Cad. No: 150-B Osmangazi/Bursa” adresinde mukim KlinikS Sevi Ağız ve Diş Sağlığı Anonim Şirketi, veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu ile aranızdaki hasta-hekim ilişkinin kurulması, tedavi ve tedavi sonrasındaki süreçlerin takibi, ilaç ve ağız içi ile ilgili tıbbi malzemelerin temin edilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sağlanması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlaması, hizmetin faturalandırılması ve ödemelerin takibi, randevu hakkında bilgilendirilmeniz, gerekli olduğu takdirde diş protez laboratuvarlarından hizmet temininin gerçekleştirilmesi ve tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri ile tedavi için gerekli iletişimin kurulması, hasta ilişkileri yönetim sürecinin planlanması ve icrası, hukuki ve mali işlerin takibi ve yürütülmesi, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve hasta ile iletişim kurulması, soru ve şikayetlerinin cevaplanması, ortak ağ, internet kullanımının kanunlara uygun olarak yapılması, hastalar tarafından verilen bilgilerin teyit edilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirket tarafından otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi veya Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile sizinle aramızda bir sözleşmenin kurulması veya halihazırda var olan bir sözleşmenin ifa edilebilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Şirket’in hekim olan yöneticilerine, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında; gerektiği takdirde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlara ve idari otoritelere, tedaviniz için gerekli olması halinde KlinikS’in mal veya hizmet aldığı ya da hizmet sağladığı, veri güvenliği taahhüdü alınmış tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri ve diş protez laboratuvarlarına, adli ve idari yargı mercileri gibi Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, Hasta Anamnez kartı üzerine girdiğiniz bilgiler, kâğıt ortamında tutulan dokümanlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, randevu tarihi ve saati, telefon numarası, e posta adresiniz, ev ve işyeri adresiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihi, cinsiyet, imza, fotoğraf, varsa geçirmiş olduğunuz hastalıklar, alerjiniz, kullandığınız ilaçlar, geçirdiğiniz tedaviler, kullanıyor olduğunuz cihaz ve protez bilgileri, sürekli kontrolünde olduğunuz doktor bilgileri, kan grubunuz, sigara içip içmediğiniz, gebelik durumunuz, giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sağlık bilgileri tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 1. fıkrası ile 2/a-b-c-ç-d-e-f bentleri ve 6. Maddesinin 1., 3. ve 4. fıkraları uyarınca, ilgili hukuka uygunluk nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir.

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman KlinikS’e başvurarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi kliniğimizden ve internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Yenikaraman Mahallesi Sanayi Cad. No: 150 B Osmangazi/Bursa” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Kurum’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak, kvkk@kliniks.com.tr adresine iletebilirsiniz. KlinikS, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Yeni Karaman Mah.

Sanayi Cad. No: 150 B

0(224) 451 7114 - 15

0(543) 280 09 91

Pzt- Cuma: 10:00 - 19:00

Cumartesi: 10:00 - 14:00

E-Mail

bilgi@kliniks.com.tr